Lọc
Lọc

Điều hòa Âm Trần Cassette

Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều Inverter 27.000Btu CS-F28DB4E5/CU-L28DBE5
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều Inverter 24.000Btu CS-F24DB4E5/CU-L24DBE5
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 50.000Btu CS-F50DB4E5/CU-B50DBE8
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 43.000Btu CS-F43DB4E5/CU-B43DBE8
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 34.000Btu CS-F34DB4E5/CU-B34DBE5
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 28.000Btu CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 24.000Btu CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 18.000Btu CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5
PANASONIC
Điều hòa âm trần mini Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu CS-S24MB4Z4/CU-S24MBZ
PANASONIC
Điều hòa âm trần mini Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ
PANASONIC
Điều hòa âm trần mini Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS-S12MB4ZW/CU-S12MBZ
PANASONIC
Điều khiển có dây điều hòa Panasonic CZ-RD513C
PANASONIC
Điều Hoà Panasonic Âm Trần Inverter 1 Chiều 48000Btu S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8
PANASONIC
Điều Hoà Panasonic Âm Trần Inverter 1 Chiều 43000Btu S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8
PANASONIC
Điều Hoà Panasonic Âm Trần Inverter 1 Chiều 34000Btu S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
PANASONIC
Điều Hoà Panasonic Âm Trần Inverter 1 chiều 30000Btu S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
PANASONIC
Điều Hoà Panasonic Âm Trần Inverter 1 Chiều 24000Btu S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
PANASONIC
Điều Hoà Panasonic Âm Trần Inverter 1 Chiều 21000Btu S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8
PANASONIC
Điều Hoà Panasonic Âm Trần Inverter 1 Chiều 18000Btu S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 47.800Btu S-3448PU3H/U-48PR1H8
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 47.800Btu S-3448PU3H/U-48PR1H5
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 42.700Btu S-3448PU3H/U-43PR1H8
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 42.700Btu S-3448PU3H/U-43PR1H5
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 34.100Btu S-3448PU3H/U-34PR1H5
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 29.000Btu S-2430PU3H/U-30PR1H5
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 24.200Btu S-2430PU3H/U-24PR1H5
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 20.500Btu S-1821PU3H/U-21PR1H5
PANASONIC
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 17.100Btu S-1821PU3H/U-18PR1H5
PANASONIC